Chinese Horse riding Words You Will Learn On Our Worksheets.

Horse riding words are grouped below. Which group do you want to create a Horse riding worksheet with words? Select the subsection you want and print one of our rich worksheets of 10 different worksheets. Our worksheets on Horse riding have been prepared in such a way that nothing is missing.

Our Horse riding Chinese worksheets have been created in PDF format.

Horse riding words you will learn in these worksheets:

Horse riding

Below are the Horse riding words you will learn in this worksheet.

1- 竞技场 - Jìngjì Chǎng - Arena
2- 马嚼子 - Mǎ Jiáozi - Bit
3- 马勒 - Mǎ Lēi - Bridle
4- 前额带 - Qián'é Dài - Browband
5- 慢跑 - Mànpǎo - Canter
6- 双套马车赛 - Shuāng Tào Mǎchē Sài - Carriage Race
7- 花式骑术 - Huā Shì Qí Shù - Dressage
8- 障碍 - Zhàng'ài - Fence
9- 无障碍赛马 - Wú Zhàng'ài Sàimǎ - Flat Race
10- 疾驰 - Jíchí - Gallop
11- 肚带 - Dù Dài - Girth
12- 马夫 - Mǎfū - Groom
13- 笼头 - Lóngtou - Halter
14- 轻驾车赛 - Qīng Jiàchē Sài - Harness Race
15- 马蹄 - Mǎtí - Hoof
16- 马 - - Horse
Horse riding

Below are the Horse riding words you will learn in this worksheet.

1- 赛马(比赛) - Sàimǎ (bǐsài) - Horse Race
2- 马蹄铁 - Mǎtítiě - Horseshoe
3- 马裤 - Mǎkù - Jodhpurs
4- 跳跃 - Tiàoyuè - Jump
5- 鬃毛 - Zōng Máo - Mane
6- 鼻羁 - Bí Jī - Noseband
7- 围场 - Wéichǎng - Paddock
8- 马球 - Mǎ Qiú - Polo
9- 前鞍桥 - Qián ān Qiáo - Pommel
10- 赛马场 - Sàimǎ Chǎng - Racecourse
11- 赛马 - Sàimǎ - Racehorse
12- 缰绳 - Jiāngshéng - Reins
13- 骑手 - Qíshǒu - Rider
14- 马靴 - Mǎxuē - Riding Boot
15- 马鞭 - Mǎbiān - Riding Crop
16- 骑手帽 - Qíshǒu Mào - Riding Hat
Horse riding

Below are the Horse riding words you will learn in this worksheet.

1- 牛仔竞技表演 - Niúzǎi Jìngjì Biǎoyǎn - Rodeo
2- 马鞍 - Mǎ'ān - Saddle
3- 越障碍赛 - Yuè Zhàng'ài Sài - Showjumping
4- 横座鞍 - Héngzuò ān - Side-saddle
5- 马厩 - Mǎjiù - Stable
6- 障碍赛 - Zhàng'ài Sài - Steeplechase
7- 马镫 - Mǎdèng - Stirrup
8- 尾巴 - Wěibā - Tail
9- 长途旅行 - Chángtú Lǚxíng - Trekking
10- 小跑 - Xiǎopǎo - Trot
11- 慢步 - Màn Bù - Walk